در استاندارد یونیکد کاف عربی به صورت «ك» (بدون سرکش) و کاف فارسی به صورت «ک» (با سرکش) است. همچنین «ي» عربی با دو نقطه زیر آن و «ی» فارسی بدون نقطه نوشته می‌شود. این دو «ی» (و این دو «ک») در شکل کوچک «يـ» و «یـ» (و «کـ» و «كـ») ممکن است یکسان به نظر بیایند ولی با هم فرق دارند. یعنی تفاوت «يـ» عربی با «یـ» فارسی ( و «كـ» عربی با «کـ» فارسی) به اندازهٔ تفاوت «ج» با «ص» است. بدیهی است که استفاده از صورت عربی این حرفها اشتباهی مسلم و خبطی نابخشودنی‌است. اگر صفحه‌کلید شما به جای «ی» «ي» و به جای «ک» «ك» می‌نویسد، هر چه زودتر از شرّش خلاص شوید. صفحه‌کلید خوب اینجاست.